Click on the Emoji to add a definition.

🥻 Sari Emoji

Noun sari saree Sari Emoji
Verb Sari
Adjective Sari
Definition Sari
Example of Use Sari

Categories