Click on the Emoji to add a definition.

🪔 Diya Lamp Emoji

Noun diya lamp mumbai Diya Flame lamp Anita Thing Γ Β€Β₯à€¿à€¨àΒ₯à€— Lamp Jyonti Keyboard
Verb Diya brighten Light Lit D Diwali
Adjective Diya Beautiful Light Diyaaaa Happy
Definition Diya lamp Flame is a meaning of my name It lights Diya - source of light Diya Diyaaaa
Example of Use Flame lamp Diya Candle Light

Categories